Quyết định chọn năm 2015 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Đảng bộ, chính quyền thành phố kỳ vọng và kêu gọi các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng phát huy đồng thuận cao để tiếp tục tạo ra đột phá mới trên lĩnh vực văn hóa, văn minh đô thị, bên cạnh dấu ấn trong phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, môi trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, an sinh xã hội...

Quyết định ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Về việc hỗ trợ truyền thông Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020"

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới

KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X)

KẾ HOẠCH Trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

KẾ HOẠCH Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

THÔNG BÁO tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 31E

Chương trinh hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng... 
 
 

0 0 0 0 8 5 8 9 4 2
Hôm nay: 220
Hôm qua: 769
Tháng này: 14077
Tổng cộng: 0000858942